Seguir
Wojciech Tołoczko, dr hab. prof. UŁ
Wojciech Tołoczko, dr hab. prof. UŁ
Dirección de correo verificada de uni.lodz.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation
M Urbaniak, A Wyrwicka, W Tołoczko, L Serwecińska, M Zieliński
Science of the Total Environment, 586, 66-75, 2017
1102017
Spatial distribution and reduction of PCDD/PCDF toxic equivalents along three shallow lowland reservoirs
M Urbaniak, E Kiedrzyńska, M Zieliński, W Tołoczko, M Zalewski
Environmental Science and Pollution Research, 21, 4441-4452, 2014
222014
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze, 60 (1), 97-101, 2009
17*2009
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
s.75-99 [w:] Marszał T., Kobojek E. (red.) Natural environment of Poland and …, 2014
152014
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in proximity of communication tracts near Łodz city
S Laskowski, A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (7), 709-715, 2005
122005
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczynska, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 491-496, 2009
102009
Walory abiotyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
E Papińska, W Tołoczko
[w:] Kurowski J. K., Witosławski P. (red.), Funkcjonowanie parków …, 2002
9*2002
Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 343-351, 1998
91998
Różnorodność przyrodnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie wybranych stanowisk
S Laskowski, E Papińska, W Tołoczko
Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 99-112, 2001
82001
Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems
S Laskowski, W Toloczko
Acta Agrophysica, 50, 177-188, 2001
82001
Fractional Composition of Organic Matter and Properties of Humic Acids in the Soils of Drained Bogs of the Siedlce Heights in Eastern Poland
M Becher, W Tołoczko, A Godlewska, K Pakuła, E Żukowski
Journal of Ecological Engineering, 23 (3), 208-222, 2022
72022
Interdisciplinary research of ecological effects of Northern Red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (central Poland)–the principles and aims of study
B Woziwoda, I Kałucka, M Ruszkiewicz-Michalska, M Sławska, M Sławski, ...
SiM CEPL, 33 (4), 181-192, 2012
72012
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 505, 273-279, 2005
72005
Ocena stanu srodowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemyslowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418 (1), 313-322, 1995
71995
Content of organic compounds in soils fertilized with EM preparation
W Tołoczko, A Trawczyńska, A Niewiadomski
Soil Sci. Ann 60, 97-101, 2009
62009
Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1-2), 121-126, 2005
62005
Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola
S Krysiak, W Tołoczko
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 6, 71-90, 2004
62004
Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu
S Laskowski, W Tołoczko
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 493, 193-199, 2003
62003
Zawartość Pb, Zn, Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi
S Laskowski, W Toloczko, M Rólka
Acta Agrophysica, 56, 137-144, 2001
62001
CO2 respiration in soils of field ecosystems formed from different origin parent material
S Krysiak, W Tołoczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 144-150, 2010
52010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20